השאירו את הפרטים ונתקשר

ליצור איתנו קשר

תקנון או.קיי. פסיכומטרי. כללי.

  1. כללי.

(א)        חובת הרישום והתשלום לבחינה הפסיכומטרית חלה על התלמיד. ההרשמה לקורס הכנה לפסיכומטרי איננה מהווה הרשמה לבחינה הפסיכומטרית של מכון הארצי לבחינות ולהערכה, התשלום עבור קורס הכנה לפסיכומטרי איננו מהווה תשלום עבור ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית של מכון הארצי לבחינות ולהערכה. אין רשת או.קיי. אחראית על מועדי הרשמה לבחינה הארצית ולא תישא  באחריות כלשהי בגין אי-הרשמתו של תלמיד לבחינה.

(ב)         תלמיד, אשר נרשם לקורס ברשת או.קיי. מתחייב לציית להוראות מרצים ויועצים בנוגע לקורס, לבצע כל המשימות והמטלות, כולל שיעורי הבית, לנהוג בדרך המקובלת ולשמור על שקט וניקיון בכיתות. חל איסור מוחלט על הפעלת טלפון סלולרי במהלך השיעורים ו/או המבחנים.

(ג)         אם יפר תלמיד תנאי מתנאים של פרק זה, רשאית רשת או.קיי., לאחר שניתנה לתלמיד התראה על כך, להפסיק את השתתפותו בשיעור או השתתפותו בקורס בכלל ובמקרה כזה לא יהיה  תלמיד זה זכאי להחזר כספי כלשהו בגין התשלומים, אותם התחייב לשלם לרשת או.קיי.

(ד)         מוסכם בזאת כי אם שילם תלמיד בהמחאה וזאת לא כובדה על-ידי בנק, ישלם התלמיד בנוסף לגובה הקרן כל הוצאות גביה שיהיו לרשת או.קיי. עד מועד התשלום בפועל וזאת לרבות דמי טיפול וקנס בנקאי בגין החזרת המחאה אחת.

(ה)        מבלי לגרוע ו/או לפגוע באיזה מן הזכויות ו/או הסעדים המוקנים לרשת או.קיי. על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, מוסכם בזאת במפורש כי בכל מקרה בו יפגר התלמיד בתשלום כלשהו המוטל עליו על פי חוזה זה, ישלם התלמיד לרשת או.קיי., בגין תקופת הפיגור, ריבית בנקאית מירבית (על חריגה מקו אשראי) כפי שתהא נהוגה בעת הרלוונטית בבנק לאומי לישראל בע"מ ("ריבית הפיגורים").

(ו)          פתיחת הקורס מותנית במספר מינימאלי של נרשמים. במידה ולא ייפתח קורס מכל סיבה שהיא יוחזר לתלמיד כספו במלואו, בכפוף להחזרת חומרי הלימוד.

(ז)         כל הסעיפים של חוזה התקשרות זה יחולו במלואם על תלמיד, שמשלם בעבור הקורס בכרטיס אשראי.

(ח)        אין רשת או.קיי. אחראית על ביטול שיעור או חלק ממנו או קורס במלואו כתוצאה מאסונות טבע, פעילות עוינת ושביתות במשק או כוח עליון.

(ט) תלמיד אוקיי מסכים כי ייעשה שימוש הוגן בצילומים שנעשו במהלך השיעורים, ההרצאות, שיעורי התגבור וכל פעילות לימודית אחרת במסגרת הקורס לצרכי פרסום או העלאת פוסט ברשתות חברתיות.
תלמיד רשאי לבקש להסיר תמונה שלא לרוחו שנעשתה במסגרת האמור ושרת אוקיי מתחייבת להסיר את התמונה כאמור תוך זמן סביר וזאת ללא דרישת פיצוי כלשהו מצדו של התלמיד.