השאירו את הפרטים ונתקשר

ליצור איתנו קשר

תקנון או.קיי. תנאי שימוש באתר www.iok.co.il

תנאי שימוש באתר או.קיי. (להלן: "האתר")

השימוש באתר בשירותים ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "התקנון"). שימוש באתר ובתכנים המופיעים בו, מעידים על הסכמתך ואישורך לתקנון. קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, טרם תחילת שימושך באתר.
בתקנון זה:
תכנים
לרבות הודעות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, שיועמדו לרשות הגולשים באתר, בין אם הוא בבעלות או.קיי. (כהגדרתו להלן) ובין אם הוא בבעלות צד ג', המאפשר לאו.קיי. זכות שימוש בו.
שימוש בפורום
אחת מאבני היסוד של הפורום היא זכות חופש הביטוי. עם זאת כל פרסום בפורום הנוגד את חוקי המדינה, הינו אסור. לפיכך, הנך מנוע מלפרסם בפורום את התכנים (הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) הבאים: תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור, תכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק, תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו, תכנים אשר זכויות הקנין הרוחני בהם אינן שייכות לך, תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא ותכנים אשר אינם רלוונטים לפורום או לצ'אט בו הנך נמצא. או.קיי. קורסים (להלן: "או.קיי.") ו/או מי מטעמה רשאי לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתו מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא אף רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת. זכור: התכנים שאתה מוסר לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט והחברה אינה יכולה לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, החברה לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.
התכנים באתר
או.קיי. ממליצה לנהוג משנה זהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר ובאמצעי הקצה השונים. בפרט אמורים הדברים בכל הנוגע למידע מקצועי הניתן על ידי מומחים(מורים, מדריכים, יועצים, מנהלים וכו'). זכור: מידע זה אינו מהווה עצה מקצועית, התלויה בעובדותיו של כל מקרה ומקרה. או.קיי. לא תשא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל אמצעי קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיו"ב תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו ו/או במידה והחלטת לפעול על בסיס תכנים אלו וחלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן. השימוש באתר ובתכנים ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) בהתאם להחלטת או.קיי., ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי או.קיי. בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובאמצעי הקצה. השימוש, איפוא, בתכנים המוצגים באתר, באמצעי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.
זכויות יוצרים
זכויות היוצרים, סימני המסחר והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הינן של או.קיי. בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של או.קיי., מראש ובכתב.
הפסקת שימוש
או.קיי. רשאית להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר אם לא תעמוד במי מתנאי הסכם זה. אתה תשפה את או.קיי., עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
או.קיי. רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי או.קיי. בקשר לכך. או.קיי. אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, ואו.קיי. לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
או.קיי. תמנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם הוא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני סיכון שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר . במקרה זה רשאית או.קיי. למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי. או.קיי. רשאית להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה לך באתר, וכן ליצירת קשר עמך והתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות. או.קיי. לא תעביר למפרסמים מידע שעלול לזהותך באופן אישי, אלא אם תחפוץ בכך. אין או.קיי. מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל, עצם הימצאותו של קישור לאתר מסוים, באתר או.קיי. אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ואו.קיי. לא תשא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל או.קיי. אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר.
או.קיי. רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. או.קיי תפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה מועד פרסומם לראשונה. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר יהיה בעיר תל אביב יפו. המילים בתקנון זה המנוסחות בלשון יחיד תכלולנה את הרבים ולהיפך ובגוף זכר תכלולנה את גוף נקבה ולהיפך.