השאירו את הפרטים ונתקשר

ליצור איתנו קשר

תקנון או.קיי. פסיכומטרי. ביטול השתתפות בקורס.

  1. 1. רשת או.קיי. מתחייבת:

(א) לפצות את התלמיד, בסכום שלא יעלה על מחיר הקורס (הסכום ששולם בפועל על-ידי התלמיד), במקרה של עיכוב בפתיחת הקורס לתקופה העולה על שלושים יום עקב נסיבות  שבשליטת רשת או.קיי., תוך 14 ימי עסקים מיום הגשת מכתב בקשה לביטול הקורס על ידי התלמיד.

(ב) כל ביטול קורס ייעשה אך ורק לפני חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים, התשס"ט–2008 (להלן "החוק")

  1. 2. מועדים:

(א)        מועד קבלת קוד גישה ללימודים מקוונים הוא ביום ההרשמה של התלמיד. תחילת לימודים בכיתה היא במועד הנקבע בלו"ז.

  1. 3. התלמיד מתחייב:

(א)        לשלם לרשת או.קיי. את מלוא התשלום בעבור הקורס לרבות דמי הרשמה, מחיר לומדה ומחיר ספרים.

(ב)         לפצות את רשת או.קיי. על כל נזק, שייגרם לרשת או.קיי. כתוצאה מהתנהגותו של התלמיד, למעט בלאי סביר כתוצאה משימוש זהיר.

(ג)          לא ללמד קורס זה או חלק ממנו, לא לשכפל את חומר הלימוד בכל דרך ובכל אמצעי ולא למסור חומרי הלימוד לאחר ללא הרשאה בכתב מאת הנהלת רשת או.קיי.

  1. 4. תשלומים:

המחיר הכולל נקבע בהתאם לסוג הקורס, בו ילמד התלמיד, ולקטגוריה לימודית, אליה הוא משתייך. קיבל התלמיד הנחה מוסדית כחייל משוחרר או תלמיד מכינה או תלמיד תיכון או כל קטגוריה אחרת, שמקנה הנחה, ייקרא הקורס "קורס מוסדי" לעניין החוק.

בעת ההצטרפות לקבוצה נשלחים לתלמיד באופן אוטומטי פרטי המנוי שלו בפורטל הלימודים של OK וחלה על התלמיד החובה לבדוק כי קיבל את כל המידע בנוגע לכניסה לפורטל ולשיעורי הווידאו בו. הרשאת הכניסה לפורטל תקפה עד ליום האחרון של הקורס, בו ילמד התלמיד, אחריו תיחסם. תלמיד שלא ניצל את ההזדמנות ללימודים מקוונים כאמור לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו. ודוק: החיוב עבור הגישה לפורטל איננו תלוי בהיקף השימוש בו.

5. ביטול השתתפות בקורס.

(א)        בקשה לביטול הקורס יש להגיש אך ורק בכתב.

(ב)         אם התלמיד מעונין בעת ההרשמה לקבל גישה לשרותי אתר האינטרנט של רשת או.קיי., במידה ויבטל את השתתפותו בקורס 30 יום לפני תחילת הלימודים, יחויב בהתאם לחודשי שימוש על פי מחירון הרשת.

(ג)         תלמיד רשאי לבטל את השתתפותו בקורס לפי המפורט להלן:

(1)    עד שלושים ימים לפני תחילת הלימודים בקורס – בלא דמי ביטול. ביטל התלמיד את השתתפותו בקורס כאמור, ישיב תוך 5 ימים מיום מתן ההודעה על הביטול, לרשת או.קיי. את החומרים שקיבל ממנה כפי שקיבל אותם וללא שימוש. לא הוחזרו החומרים כאמור או שנעשה בהם שימוש, ישלם התלמיד לרשת או.קיי. את הסכום בהתאם למחירי הספרים כפי שמפורסמים באתר החברה.

(2)    מתום שלושים ימים לפני תחילת הלימודים בקורס ולא יאוחר מתחילת הלימודים – כנגד דמי ביטול בגובה של עשרה אחוזים מהמחיר הכולל בתוספת מחיר ספרי הלימוד.

(3)    עד תום שליש מהמפגשים בקורס – כנגד דמי ביטול בגובה של ארבעים אחוזים מהמחיר הכולל בתוספת מחיר ספרי הלימוד.

(4)    קיבל התלמיד הנחה בזכות התקשרות קבוצתית עם רשת או.קיי. – כנגד דמי ביטול בגובה מחצית מהמחיר הכולל.

(ד)         ביטל התלמיד את השתתפותו עקב סיבות חריגות כגון מות או מחלה קשה של קרוב משפחה מקרבה ראשונה, בעיות בריאותיות חריגות או בעיות משפחתיות חריגות, יידון המקרה לפנים משורת הדין וכל מקרה לגוף העניין.

(ה)        אין אפשרות לבטל השתתפות אחרי השליש הראשון של הקורס ו/או לקבל החזר כלשהו ו/או לדחות את ההשתתפות בקורס למועד מאוחר יותר. גם אם לא ישתתף התלמיד בשיעורים אחרי השליש הראשון של הקורס לא יהיה זכאי להחזר כספי ו/או זיכוי כלשהו.

(ו)          התלמיד לא זכאי להמחות זכותו להשתתף בקורס זה לאחר או לדחות את השתתפותו למועד מאוחר יותר ללא אישור מכבת מאת הנהלת או.קיי.

(ז)         למען הסר ספק: כל התאריכים לצורך סעיף זה ייקבעו על-פי מערכת שעות בקורס של רשת או.קיי.

(ח)        בכל מקרה של החזר כספי כלשהו לא יהיה  תלמיד זכאי לתוספת הצמדה או ריבית בגין החזר כלשהו שיוחזר לו על-ידי רשת או.קיי.

  1. 6. קורס חוזר.

(א)        תלמיד, שהשתתף בקורס הכנה לפסיכומטרי ברשת או.קיי זכאי להשתתף בקורס חוזר בתנאים מוטבים הניתנים לשיקול דעתה הבלעדית של הנהלת הרשת.

(ב)         תלמיד שלא שילם לרשת או.קיי. את מלוא התשלומים כמפורט בסעיף 4 לחוזה התקשרות זה, לא יהיה  זכאי לקורס חוזר.

7. כללי.

(א)        חובת הרישום והתשלום לבחינה הפסיכומטרית חלה על התלמיד. ההרשמה לקורס הכנה לפסיכומטרי איננה מהווה הרשמה לבחינה הפסיכומטרית של מכון הארצי לבחינות ולהערכה, התשלום עבור קורס הכנה לפסיכומטרי איננו מהווה תשלום עבור ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית של מכון הארצי לבחינות ולהערכה. אין רשת או.קיי. אחראית על מועדי הרשמה לבחינה הארצית ולא תישא  באחריות כלשהי בגין אי-הרשמתו של תלמיד לבחינה.

(ב)         תלמיד, אשר נרשם לקורס ברשת או.קיי. מתחייב לציית להוראות מרצים ויועצים בנוגע לקורס, לבצע כל המשימות והמטלות, כולל שיעורי הבית, לנהוג בדרך המקובלת ולשמור על שקט וניקיון בכיתות. חל איסור מוחלט על הפעלת טלפון סלולרי במהלך השיעורים ו/או המבחנים.

(ג)         אם יפר תלמיד תנאי מתנאים של פרק זה, רשאית רשת או.קיי., לאחר שניתנה לתלמיד התראה על כך, להפסיק את השתתפותו בשיעור או השתתפותו בקורס בכלל ובמקרה כזה לא יהיה  תלמיד זה זכאי להחזר כספי כלשהו בגין התשלומים, אותם התחייב לשלם לרשת או.קיי. בהתאם לסעיף 4.

(ד)         מוסכם בזאת כי אם שילם תלמיד בהמחאה וזאת לא כובדה על-ידי בנק, ישלם התלמיד בנוסף לגובה הקרן כל הוצאות גביה שיהיו לרשת או.קיי. עד מועד התשלום בפועל וזאת לרבות דמי טיפול וקנס בנקאי בגין החזרת המחאה אחת.

(ה)        מבלי לגרוע ו/או לפגוע באיזה מן הזכויות ו/או הסעדים המוקנים לרשת או.קיי. על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, מוסכם בזאת במפורש כי בכל מקרה בו יפגר התלמיד בתשלום כלשהו המוטל עליו על פי חוזה זה, ישלם התלמיד לרשת או.קיי., בגין תקופת הפיגור, ריבית בנקאית מירבית (על חריגה מקו אשראי) כפי שתהא נהוגה בעת הרלוונטית בבנק לאומי לישראל בע"מ ("ריבית הפיגורים").

(ו)          פתיחת הקורס מותנית במספר מינימאלי של נרשמים. במידה ולא ייפתח קורס מכל סיבה שהיא יוחזר לתלמיד כספו במלואו, בכפוף להחזרת חומרי הלימוד.

(ז)         כל הסעיפים של חוזה התקשרות זה יחולו במלואם על תלמיד, שמשלם בעבור הקורס בכרטיס אשראי.

(ח)        אין רשת או.קיי. אחראית על ביטול שיעור או חלק ממנו או קורס במלואו כתוצאה מאסונות טבע, פעילות עוינת ושביתות במשק או כוח עליון.